درباره ما

درباره ما

تاریخچه سندیکای صنایع کنسرو ایران

تا پیش از کشف موجودات ذره بینی که باعث فساد مواد غذایی می شد، یکی از مشکلات اساسی در سفرهای طولانی و جنگ ها نگهداری سالم مواد غذایی مورد نیاز بود. در زمان ناپلئون بناپارت برای حل این مشکل، در فرانسه مطالعات گسترده ای آغاز شد. جوایز کلانی که برای ابداع کننده ی روشی برای حفاظت مواد غذایی در نظر گرفته شده بود بسیار جالب توجه بود. به همین منظور عده ی زیادی از مردم و دانشمندان کوشیدند کاری در این زمینه انجام دهند، نتیجه آن شد که شخصی به نام نیکولاس آپرت موفق شد روش نگهداری مواد غذایی در ظروف سربسته را برای نخستین بار ارائه دهد و در سال 1810 جایزه تعیین شده را به چنگ آورد، بدین ترتیب صنعت کنسروسازی در دنیا پا به عرصه وجود گذاشت.