مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتهی به سال 98 سندیکای صنایع کنسروایران برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتهی به سال 98 سندیکای صنایع کنسرو ایران به صورت حضوری و آنلاین با مشارکت حداکثری اعضا برگزار گردید.

از تمامی همکاران و اعضای گرامی کمال تشکر و احترام را داشته و امید است که در سایه یزدان پاک سندیکای صنایع کنسرو ایران بیش از پیش در راه پیشبرد اهداف خود گام بردارد.

روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران