ویدئو/سخنان نایب رییس سندیکاى صنایع کنسرو ایران در مورد لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده کنسرو ماهى