گزارش جلسه فراکسیون فضای تولید کسب و کار مجلس با رییس سازمان غذا و دارو با حضور نماینده سندیکای صنایع کنسرو ایران