گزارش حضور دبیر سندیکای کنسرو ایران در نشست وزیر محترم جهاد کشاورزی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران