گزارش عملکرد هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران 1400