گزارش حضور در یازدهمین جلسه هیأت نمایندگان دور نهم اتاق بازرگانی ایران